Kompostering

Kompostering er ein naturleg prosess og ein heilt naudsynt del av det store krinslaupet der dødt organisk materiale vert omdanna til grobotn for nytt liv.

I Compostio skjer det vi kallar for varmkompostering. Det inneber at ein ved spesielle teknikkar får nedbrytinga til å skje ved høg temperatur. Det fører til at prosessen går raskare og at komposten vert hygienisert slik at  smittestoff vert uskadeleggjort.

For å få til vellukka kompostering må ein ha kontroll på ein del faktorar: